Article
Article name RARE-EARTH ELEMENTS (LANTANOIDS) IN THE HOLOCENE SECTION OF SAPROPEL LAKE KOTOKEL (EASTERN PRE BAIKAL REGION)
Authors Bobrov V..
Leonova G..
Maltsev A..
Bibliographic description
Category
DOI 550. 42 / 546. 65
DOI 10.21209/2227-9245-2019-25-2-4-16
Article type scientific
Annotation Concentration and distribution of 14 rare earth elements of lanthanide group (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) in a 6-meter core of sapropel with undisturbed stratification received by method of vibratory drilling of the central part of a bottom of the lake Kotokel are determined. Comparison of average concentrations of lanthanides normalized on chondrite and ytterbium in samples of sapropel of the Lake Kotokel, a standard sample of silt from the central basin of Lake Baikal (BIL-1) and standard samples of clay shales is carried out. The similarity of spectra of lanthanides in samples of sapropel of the Lake Kotokel and the Baikal silt (BIL-1) and their essential difference from a spectrum of lanthanides in Paleozoic clay shales of Europe (ES) and North America (NASC) and also post-archaean clay shales of Australia (PAAS) are established. It is shown that the spectrum of lanthanides in a section of sapropel of the Lake Kotokel agrees with studied earlier spectra of lanthanides in a sample of the Baikal silt (BIL-1) and in 3-meter section of sapropel of the Lake Ochki and in 4-meter section of a peat bog of the high Vydrinsky moor bog which mineral substance has atmospheric genesis. This coincidence of types of distribution of lanthanides is maintained during all Holocene period. This fact gives a good reason to talk about “the Baikal type” of the lanthanides distribution different from the lanthanides distribution in the standards of clay shales (ES, NASC and PAAS). The spectrum of the lanthanides distribution can be considered constant for mineral components of the Holocene section of the Lake Kotokel also typical for eolian material of a modern aerosol of the Baikal region
Key words Key words: lanthanides; Holocene section of sapropel; organic substance; rock forming minerals; enrichment factors; clay shales; chondrite; Baikal silt; standard samples of comparison; eolian suspension
Article information Bobrov V., Leonova G., Maltsev A. Rare-earth elements (lantanoids) in the holocene section of sapropel lake Kotokel (Eastern Pre-Baikal Region) // Transbaikal State University Journal, 2019, vol. 25, no. 2, pp.4-16
References Referenees 1. Bezrukova E. V., Tarasov P. E., Kulagina N. V., Abzaeva A. A., Letunova P. P., Kostrova S. S. Geologiya i geofizika (Geology and geophysics), 2011, vol. 52, no. 2, pp. 586–595. 2. Bobrov V. A., Hodger T. V., Granina L. Z., Melgunov M. S., Kolmogorov Yu. P., Poslovin A. L. Geologiya i geofizika (Geology and geophysics), 2001, vol. 42, no. 1–2, pp. 267–277. 3. Dzhabarova N. K., Nemirovich-Danchenko L. A. Kurortnye resursy i sanatorno-kurortnoe lechenie v Sibiri (Resort resources and sanatorium-resort treatment in Siberia), Tomsk, 1982, pp. 31–36. 4. Kaynozoy Baykalskoy riftovoy vpadiny: stroenie i geologicheskaya istoriya (Cenozoic of the Baikal rift basin: structure and geological history) / V. D. Matz (ets.). Novosibirsk: Geo, 2001. 252 p. 5. Kozhov M. M. Izvestiya Biologo-geograficheskogo nauchno-issledovatelskogo instituta pri Vostochno-Sibirskom gosudarstvennom universitete (News of the Biological and Geographical Research Institute at the East-Siberian State University), 1938, vol. 8, issue. 1–2, pp. 1–45. 6. Corday N. Mezozoyskie i kaynozoyskie ozera Sibiri (Mesozoic and Cenozoic lakes of Siberia). Moscow: Science, 1968, pp. 150–170. 7. Krivonogov S. K. Osadkonakoplenie vo vpadinah Baykalyskoy riftovoy zony v pozdnem pleystotsene i golotsene: avtoref. dis. … d-ra geol.-min. nauk: 25.00.01 (Precipitation in the depressions of the Baikal rift zone in the Late Pleistocene and Holocene: Abstract dis. ... dr. geol.-min. sciences: 25.00.01). Irkutsk, 2010. 32 p. 8. Krivonogov S. K., Leonova G. A., Maltsev A. E., Bobrov V. A. Osadochnye basseyny, sedimentatsionnye i postsedimentatsionnye protsessy v geologicheskoy istorii: materialy VII Vserossiyskogo litologicheskogo soveshchaniya (Sedimentary basins, sedimentation and post-sedimentation processes in geological history: proceedings of the 7th All-Russian Lithological Conference), Novosibirsk: INGG SB RAS, 2013, vol. 2, pp. 102–105. 9. Kurzo B. V., Gaidukevich O. M., Klyuzze I. V., Zdanovich P. A. Prirodopolzovanie (Nature management), 2012, vol. 21, pp. 183–191. 10. Lamakin V. V. Trudy Instituta geografii AN SSSR (Works of the Institute of Geography of the USSR Academy of Sciences), 1959, issue. 32, pp. 45–69. 11. Leonova G. A., Bobrov V. A., Klimin M. A., Kopoteva T. A., Krivonogov S. K. Geologiya i mineralnye syrievye resursy Sibiri (Geology and Mineral Resources of Siberia), 2014, no. 3s, part 2, pp. 113–117. 12. Leonova G. A., Bobrov V. A., Krivonogov S. K., Bogush A. A., Bychinsky V. A., Maltsev A. E., Anoshin G. N. Geologiya i geofizika (Geology and Geophysics), 2015, no. 5, pp. 949–970. 13. Melenevsky V. N., Leonova G. A., Konyshev A. S. Geologiya i geofizika (Geology and Geophysics), 2011, vol. 52, no. 6, pp. 751–762. 14. Melenevsky V. N., Leonova G. A., Bobrov V. A., Kashirtsev V. A., Krivonogov S. K. Geohimiya (Geochemistry), 2015, no. 10, pp. 925–944. 15. Nikolaeva I. V., Palesskiy S. V., Kozmenko O. A., Anoshin G. N. Geohimiya (Geochemistry), 2008, no. 10, pp. 1085–1091. 16. Ozero Kotokelskoe: prirodnye usloviya, biota, ekologiya (Kotokelko Lake: natural conditions, biota, ecology) / L. L. Ubugunov (ets); rep. ed. N. M. Pronin, L. L. Ubugunov. Ulan-Ude: BNTS SB RAS, 2013. 340 p. 17. Pokatilov Yu. G. Biogeohimiya gidrosfery Vostochnoy Sibiri (Biogeochemistry of the hydrosphere of Eastern Siberia). Novosibirsk: SB RAS, 2000. 248 p. 18. Seysmotektonika i seysmichnost riftovoy sistemy Pribaykaliya (Seismotectonics and seismicity of the rift system of the Pre-Baikal region) / ed. V. P. Solonenko. Moscow: Science, 1968. 220 p. 19. Strakhovenko V. D., Scherbov B. L., Malikova I. N., Vossel Yu. S. Geologiya i geofizika (Geology and Geophysics), 2010, vol. 51, no. 11, pp 1501–1514. 20. Strunina N. N., Kovalenko T. A., Baisova B. T., Adeeva L. N. Vestnik Omskogo universiteta (Bulletin of the Omsk University), 2008, no. 4, pp. 57–59. 21. Taylor S., McLennan S. M. Kontinentalnaya kora: ee sostav i evolyutsiya (Continental Crust: Its Composition and Evolution). Moscow: World, 1988. 384 p. 22. Topachevsky I. V. Geologiya i poleznye iskopaemye Mirovogo okeana (Geology and minerals of the World Ocean), 2011, no. 1, pp. 66–72. 23. Bogush A. A., Leonova G. A., Krivonogov S. K., Bobrov V. A., Tikhova V. D., Kondratyeva L. M., Kuzmina A. E., Maltsev A. E. Procedia Earth and Planetary Science (Procedia Earth and Planetary Science), ELSEVIER, 2013, no. 7, pp. 81–84. 24. Bounton W. V. Rare earth element geochemistry (Rare earth element geochemistry), Amsterdam: Elsevier, 1984, pp. 63–114. 25. Govindaraju K. Geostandards Newsletter (Geostandards Newsletter), 1994, no. 18, pp. 1–158. 26. Li Yuan-hui Geochimistry et Cosmochemistry Acta (Geochimistry et Cosmochemistry Acta), 1991, vol. 55, pp. 3223–3240. 27. Shichi K., Takahara H., Krivonogov S. K., Bezrukova E. V., Kashiwaya K., Takehara A., Nakamura T. Quaternary International (Quaternary International), 2009, vol. 205, pp. 98–110.
Full articleRARE-EARTH ELEMENTS (LANTANOIDS) IN THE HOLOCENE SECTION OF SAPROPEL LAKE KOTOKEL (EASTERN PRE BAIKAL REGION)